محصولات سایت

فرش ماشینی فرش سهند Machine Made Carpet Sahand Carpet

به فروشگاه اینترنتی فرش ماشینی فرش سهند اتاقچین خوش آمدید

فرش ماشینی سهند کد SL24.EG طرح فانتزی زمینه موشی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد SL24.EG طرح فانتزی زمینه موشی

مدلفرش ماشینی سهند کد SL24.EG طرح فانتزی زمینه موشی
فرممستطیل
متراژیک و نیم متری سه متری چهار متری پنج متری شش متری نه متری دوازده متری
تراکم طولی فرش960
رنگ زمینهکرم شکلاتی طوسی سفید نقره‌ای موشی
شانه315
جنس نخ پودکنف
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد SL25.XI طرح فانتزی زمینه قهوه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد SL25.XI طرح فانتزی زمینه قهوه ای

مدلفرش ماشینی سهند کد SL25.XI طرح فانتزی زمینه قهوه ای
تراکم طولی فرش960
رنگ زمینهکرم شکلاتی قهوه‌ای طوسی سفید گردوئی
جنس نخ پودکنف
شانه315
فرممستطیل
متراژیک و نیم متری سه متری چهار متری پنج متری نه متری دوازده متری
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد SL11.US طرح فانتزی رنگ نقره ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد SL11.US طرح فانتزی رنگ نقره ای

مدلفرش ماشینی سهند کد SL11.US طرح فانتزی رنگ نقره ای
رنگ زمینهکرم مشکی طوسی سفید نقره‌ای موشی
شانه315
فرممستطیل
متراژیک و نیم متری سه متری چهار متری پنج متری شش متری نه متری دوازده متری
جنس نخ پودکنف
تراکم طولی فرش960
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد SL29.XI طرح فانتزی رنگ قهوه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد SL29.XI طرح فانتزی رنگ قهوه ای

مدلفرش ماشینی سهند کد SL29.XI طرح فانتزی رنگ قهوه ای
متراژیک و نیم متری سه متری چهار متری پنج متری شش متری نه متری دوازده متری
جنس نخ پودکنف
تراکم طولی فرش960
فرممستطیل
رنگ زمینهکرم شکلاتی قهوه‌ای سفید گردوئی نقره‌ای
شانه315
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد SL19.US طرح فانتزی رنگ نقره ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد SL19.US طرح فانتزی رنگ نقره ای

مدلفرش ماشینی سهند کد SL19.US طرح فانتزی رنگ نقره ای
متراژیک و نیم متری سه متری چهار متری پنج متری نه متری دوازده متری
جنس نخ پودکنف
شانه315
رنگ زمینهکرم مشکی طوسی سفید نقره‌ای موشی
فرممستطیل
تراکم طولی فرش960
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد SL15.US طرح فانتزی رنگ نقره ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد SL15.US طرح فانتزی رنگ نقره ای

مدلفرش ماشینی سهند کد SL15.US طرح فانتزی رنگ نقره ای
شانه315
جنس نخ پودکنف
متراژیک و نیم متری سه متری پنج متری شش متری نه متری دوازده متری
فرممستطیل
تراکم طولی فرش960
رنگ زمینهکرم سورمه‌ای طوسی سفید نقره‌ای موشی
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد C608.SO طرح فانتزی رنگ عنابی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد C608.SO طرح فانتزی رنگ عنابی

مدلفرش ماشینی سهند کد C608.SO طرح فانتزی رنگ عنابی
شانه320
متراژیک و نیم متری سه متری چهار متری پنج متری شش متری نه متری دوازده متری
رنگ زمینهشکلاتی قهوه‌ای عنابی بژ اخرایی گردوئی عسلی
فرممستطیل
تراکم طولی فرش960
جنس نخ پودکنف
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد 2019.HC طرح فانتزی رنگ بنفش
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد 2019.HC طرح فانتزی رنگ بنفش

مدلفرش ماشینی سهند کد 2019.HC طرح فانتزی رنگ بنفش
تراکم طولی فرش960
متراژیک و نیم متری سه متری چهار متری پنج متری شش متری نه متری دوازده متری
رنگ زمینهکرم بنفش تیره بنفش یاسمنی
جنس نخ پودکنف
شانه320
فرممستطیل
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند مدل1003 شنل طرح برجسته یک متری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند مدل1003 شنل طرح برجسته یک متری

مدلفرش ماشینی سهند مدل1003 شنل طرح برجسته یک متری
جنس نخ پودپلی‌استر
فرممستطیل
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL24.NS زمینه نقره ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL24.NS زمینه نقره ای

مدلفرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL24.NS زمینه نقره ای
جنس نخ پودکنف
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری پنج متری سه متری یک و نیم متری
شانه315
رنگ زمینهیاسمنی موشی سفید نقره‌ای طوسی عنابی
تراکم طولی فرش960
فرممستطیل
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد C062.XO طرح فانتزی زمینه قهوه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد C062.XO طرح فانتزی زمینه قهوه ای

مدلفرش ماشینی سهند کد C062.XO طرح فانتزی زمینه قهوه ای
جنس نخ پودکنف
متراژیک و نیم متری دوازده متری سه متری چهار متری پنج متری شش متری نه متری
رنگ زمینهبژ قهوه‌ای شکلاتی کرم گردوئی
فرممستطیل
شانه320
تراکم طولی فرش960
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL18.US زمینه نقره ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL18.US زمینه نقره ای

مدلفرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL18.US زمینه نقره ای
تراکم طولی فرش960
فرممستطیل
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری پنج متری سه متری یک و نیم متری
رنگ زمینهپیازی مشکی طوسی عنابی سفید یاسمنی
شانه315
جنس نخ پودکنف
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL21.US زمینه نقره ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL21.US زمینه نقره ای

مدلفرش ماشینی سهند طرح فانتزی کد SL21.US زمینه نقره ای
جنس نخ پودکنف
تراکم طولی فرش960
شانه315
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری پنج متری سه متری یک و نیم متری
فرممستطیل
رنگ زمینهمشکی عنابی طوسی سفید یاسمنی فیروزه ای
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد SL14.US طرح فانتزی زمینه نقره ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد SL14.US طرح فانتزی زمینه نقره ای

مدلفرش ماشینی سهند کد SL14.US طرح فانتزی زمینه نقره ای
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری پنج متری سه متری یک و نیم متری
جنس نخ پودکنف
شانه315
تراکم طولی فرش960
فرممستطیل
رنگ زمینهمشکی طوسی سفید یاسمنی زرشکی فیروزه ای
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد SL02.US طرح فانتزی زمینه نقره ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد SL02.US طرح فانتزی زمینه نقره ای

مدلفرش ماشینی سهند کد SL02.US طرح فانتزی زمینه نقره ای
رنگ زمینهمشکی طوسی سفید
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری پنج متری سه متری یک و نیم متری
فرممستطیل
شانه315
تراکم طولی فرش960
جنس نخ پودکنف
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد PI20.X7 طرح فانتزی زمینه قهوه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد PI20.X7 طرح فانتزی زمینه قهوه ای

مدلفرش ماشینی سهند کد PI20.X7 طرح فانتزی زمینه قهوه ای
جنس نخ پودکنف
شانه320
رنگ زمینهبژ قهوه‌ای کرم
فرممستطیل
تراکم طولی فرش850
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری پنج متری سه متری یک و نیم متری
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد PI05.X7 طرح فانتزی زمینه قهوه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد PI05.X7 طرح فانتزی زمینه قهوه ای

مدلفرش ماشینی سهند کد PI05.X7 طرح فانتزی زمینه قهوه ای
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری پنج متری سه متری یک و نیم متری
شانه320
فرممستطیل
تراکم طولی فرش850
جنس نخ پودکنف
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد PI03.27 طرح فانتزی زمینه گردوئی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد PI03.27 طرح فانتزی زمینه گردوئی

مدلفرش ماشینی سهند کد PI03.27 طرح فانتزی زمینه گردوئی
فرممستطیل
شانه320
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری پنج متری سه متری یک و نیم متری
رنگ زمینهبژ کرم قهوه‌ای
تراکم طولی فرش960
جنس نخ پودکنف
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد FE71.KB طرح فانتزی زمینه گردوئی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد FE71.KB طرح فانتزی زمینه گردوئی

مدلفرش ماشینی سهند کد FE71.KB طرح فانتزی زمینه گردوئی
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری پنج متری سه متری یک و نیم متری
تراکم طولی فرش960
رنگ زمینهقهوه‌ای کرم بژ
جنس نخ پودکنف
شانه320
فرممستطیل
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد FE28.KB طرح فانتزی زمینه گردوئی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد FE28.KB طرح فانتزی زمینه گردوئی

مدلفرش ماشینی سهند کد FE28.KB طرح فانتزی زمینه گردوئی
فرممستطیل
تراکم طولی فرش960
شانه320
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری پنج متری سه متری یک و نیم متری
رنگ زمینهقهوه‌ای شکلاتی بژ کرم
جنس نخ پودکنف
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد F089.17 طرح فانتزی زمینه زرشکی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد F089.17 طرح فانتزی زمینه زرشکی

مدلفرش ماشینی سهند کد F089.17 طرح فانتزی زمینه زرشکی
رنگ زمینهکرم قهوه‌ای بژ زرشکی
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری پنج متری سه متری یک و نیم متری
شانه320
تراکم طولی فرش960
فرممستطیل
جنس نخ پودکنف
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد F058.57 طرح فانتزی زمینه گردوئی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد F058.57 طرح فانتزی زمینه گردوئی

مدلفرش ماشینی سهند کد F058.57 طرح فانتزی زمینه گردوئی
شانه320
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری پنج متری سه متری یک و نیم متری
تراکم طولی فرش960
جنس نخ پودکنف
رنگ زمینهکرم قهوه‌ای بژ
فرممستطیل
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد F028.X7 طرح فانتزی زمینه قهوه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد F028.X7 طرح فانتزی زمینه قهوه ای

مدلفرش ماشینی سهند کد F028.X7 طرح فانتزی زمینه قهوه ای
فرممستطیل
تراکم طولی فرش960
شانه320
رنگ زمینهقهوه‌ای عنابی بژ اخرایی
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری پنج متری سه متری یک و نیم متری
جنس نخ پودکنف
تماس بگیرید
فرش ماشینی سهند کد F020.X7 طرح فانتزی زمینه قهوه ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی سهند کد F020.X7 طرح فانتزی زمینه قهوه ای

مدلفرش ماشینی سهند کد F020.X7 طرح فانتزی زمینه قهوه ای
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری پنج متری سه متری یک و نیم متری
رنگ زمینهشکلاتی قهوه‌ای عنابی اخرایی
شانه320
فرممستطیل
تراکم طولی فرش960
جنس نخ پودکنف
تماس بگیرید
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
اتاقچین Otaghchin
فروشگاه اینترنتی اتاقچین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه دکوراسیون می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات دکوراسیون منزل و ادارات در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی اتاقچین با هدف ارائه جدید ترین لوازم دکوراسیون از قبیل فرش دستبافت ، صندلی اداری ، گلیم ، چراغ تزئینی ، کاغذ دیواری ، مجسمه و تندیس ، تابلو ، ساعت های تزئینی و سایر لوازم تزئینی از برند های معتبر دنیا مانند چینی زرین ایران ، پاشاباغچه ، سیکو ، دی ان دی با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه دکوراتیو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن