محصولات سایت

فرش ماشینی پردیس مشهد Machine Made Carpet Pardis Mashad

به فروشگاه اینترنتی فرش ماشینی پردیس مشهد اتاقچین خوش آمدید

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح شهریار زمینه طوسی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح شهریار زمینه طوسی

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح شهریار زمینه طوسی
فرممستطیل
شانه1200
رنگ زمینهطوسی
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
تراکم طولی فرش3600
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهد طرح صاحبقران زمینه طوسی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح صاحبقران زمینه طوسی

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح صاحبقران زمینه طوسی
تراکم طولی فرش3600
رنگ زمینهطوسی
شانه1200
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
فرممستطیل
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهد طرح سالار زمینه طوسی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح سالار زمینه طوسی

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح سالار زمینه طوسی
رنگ زمینهطوسی
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری
شانه1200
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
تراکم طولی فرش3600
فرممستطیل
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهد طرح اصفهان زمینه قرمز
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح اصفهان زمینه قرمز

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح اصفهان زمینه قرمز
شانه1200
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری
فرممستطیل
تراکم طولی فرش3600
رنگ زمینهقرمز
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهد طرح سالار زمینه آبی
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح سالار زمینه آبی

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح سالار زمینه آبی
تراکم طولی فرش3600
فرممستطیل
رنگ زمینهآبی
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
متراژدوازده متری چهار متری شش متری نه متری
شانه1200
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهد طرح آپامه زمینه کرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح آپامه زمینه کرم

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح آپامه زمینه کرم
فرممستطیل
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
شانه1200
تراکم طولی فرش3600
رنگ زمینهکرم
متراژدوازده متری چهار متری شش متری نه متری
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهد طرح مارینا زمینه سورمه‌ ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح مارینا زمینه سورمه‌ ای

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح مارینا زمینه سورمه‌ ای
متراژدوازده متری چهار متری شش متری نه متری
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
شانه1200
فرممستطیل
رنگ زمینهسورمه‌ای
تراکم طولی فرش3600
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهد طرح خشتی زمینه سورمه‌ ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح خشتی زمینه سورمه‌ ای

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح خشتی زمینه سورمه‌ ای
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
تراکم طولی فرش3600
متراژدوازده متری چهار متری شش متری نه متری
رنگ زمینهسورمه‌ای
شانه1200
فرممستطیل
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهد طرح سلاطین زمینه سورمه‌ ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح سلاطین زمینه سورمه‌ ای

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح سلاطین زمینه سورمه‌ ای
فرممستطیل
رنگ زمینهسورمه‌ای
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری
شانه1200
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهد طرح دریا زمینه سورمه‌ ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح دریا زمینه سورمه‌ ای

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح دریا زمینه سورمه‌ ای
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری
فرممستطیل
تراکم طولی فرش3600
شانه1200
رنگ زمینهسورمه‌ای
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهد طرح شکارگاه زمینه کرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح شکارگاه زمینه کرم

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح شکارگاه زمینه کرم
رنگ زمینهکرم
فرممستطیل
شانه1200
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهد طرح سالار زمینه کرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح سالار زمینه کرم

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح سالار زمینه کرم
شانه1200
رنگ زمینهکرم
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری
فرممستطیل
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهد طرح دریا زمینه کرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح دریا زمینه کرم

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح دریا زمینه کرم
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
شانه1200
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری
فرممستطیل
رنگ زمینهکرم
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهد طرح افشان زمینه کرم
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح افشان زمینه کرم

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح افشان زمینه کرم
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
رنگ زمینهکرم
فرممستطیل
شانه1200
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهدطرح ورسای زمینه سورمه‌ ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهدطرح ورسای زمینه سورمه‌ ای

مدلفرش ماشینی پردیس مشهدطرح ورسای زمینه سورمه‌ ای
فرممستطیل
شانه1200
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
رنگ زمینهسورمه‌ای
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهد طرح شهریار زمینه سورمه‌ ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح شهریار زمینه سورمه‌ ای

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح شهریار زمینه سورمه‌ ای
شانه1200
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
فرممستطیل
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری
رنگ زمینهسورمه‌ای
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهد طرح سالار زمینه سورمه‌ ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح سالار زمینه سورمه‌ ای

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح سالار زمینه سورمه‌ ای
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
فرممستطیل
شانه1200
رنگ زمینهسورمه‌ای
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهد طرح ریما زمینه سورمه‌ ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح ریما زمینه سورمه‌ ای

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح ریما زمینه سورمه‌ ای
فرممستطیل
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری
رنگ زمینهسورمه‌ای
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
شانه1200
تراکم طولی فرش3600
موجود نیست
فرش ماشینی پردیس مشهد طرح نگین زمینه سورمه‌ ای
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فرش ماشینی پردیس مشهد طرح نگین زمینه سورمه‌ ای

مدلفرش ماشینی پردیس مشهد طرح نگین زمینه سورمه‌ ای
رنگ زمینهسورمه‌ای
متراژچهار متری شش متری نه متری دوازده متری
جنس نخ پودپلی‌استر و پنبه
فرممستطیل
شانه1200
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
اتاقچین Otaghchin
فروشگاه اینترنتی اتاقچین به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی در زمینه دکوراسیون می باشد که با عرضه متنوع ترین محصولات دکوراسیون منزل و ادارات در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد وعلاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران می باشد. فروشگاه اینترنتی اتاقچین با هدف ارائه جدید ترین لوازم دکوراسیون از قبیل فرش دستبافت ، صندلی اداری ، گلیم ، چراغ تزئینی ، کاغذ دیواری ، مجسمه و تندیس ، تابلو ، ساعت های تزئینی و سایر لوازم تزئینی از برند های معتبر دنیا مانند چینی زرین ایران ، پاشاباغچه ، سیکو ، دی ان دی با مجربترین مشاوران و کارشناسان در زمینه دکوراتیو فعالیت می کند.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
ایمیل : avan.network {at} gmail {dot} com
تلفن : 021 - 00000000
فکس : 021 - 00000000
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن